MSK 16.SINAV SORU VE YANITLARI(Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakl
MSK 16.SINAV ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI


1-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

a) Suça ait iz bulmak b) Suça ait delil bulmak

c) Suçun işlenmesini engellemek d) Suç failini yakalamak

e) Suça ait delilleri toplamak


8-) I. Ceza Kanununda yazılı bir fiil olması gerekir.

II. Fiilin serbest iradeyle işlenmesi gerekir.

III. Fiilin eylem halinde yapılması gerekir.

Yukarıdaki şartlar aşağıdakilerden hangisinin oluşması için gereklidir?

a) Kriminalistik b) Kriminoloji c) Ceza d) Suç e) Hüküm26-) Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?

a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla

b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak

c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde

d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak

e) Hepsi


29-) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

a) Kimlik Sorma b) Yakalama c) İfade alma

d) Arama e) Muhafaza altına alma


30-) 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I- İçişleri Bakanlığı II-Özel güvenlik eğitim kurumları III-Üniversiteler

IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel hocalar

a) I,V b) I,II, III c) III, IV d) IV, V e) II, IV


31-) 5188 sayılı yasanın Özel güvenlik görevlilerinin 3. şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk(tüzel-Değişik:23/1/2008) kişilerine ve Özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

b) Ek önlemler alma yükümlüğü

c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta yaptırma yükümlülüğü

d) Temel eğitim alma yükümlülüğü

e) Hiçbiri


36-) Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi dokunulmazlığını b) Kişi hürriyetini c) Kişi bağımsızlığını

  1. Kişi ayrıcalığını e) Kişi masumiyetini42-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haksız arama suçunu işlemiştir

b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır

c) Önleme görevini yerine getirmiştir

d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur

e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir


43-) Özel  güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yapamazlar?

a) Suça el koyarlar b) Suçun devamını engellerler

  1. Sanığı tespit eder ve yakalar d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler

e) Kimlik Tespiti yaparlar
44-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

a) Arama b) Hüküm giydirme c) İfade alma

  1. Yakalama e) Tutuklama


47-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın şartlarından değildir?

a) Zor kullanma sonunda suçlunun ifadesi alınmalıdır

b) Zor kullanmanın yasal bir dayanağı bulunmalıdır

c) Zor kullanma saldırının giderilmesi veya tehlikenin kaldırılmasına yetecek derecede olmalıdır

d) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

e) Amacına ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir


48-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama

II- Kimlik Tespiti

III- Konut Araması

IV- Yakalama

V- Üst ve Eşya Araması

VI- Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI b) I, II, III c) II, IV, VI d)IV, V, VI e) I, II, VI


51-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak

b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek

c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak

d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek

e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek


64-) 5188 Sayılı Yasaya görev alanındaki konutlara ve işyerlerine, Özel Güvenlik Görevlisi hangi durumlarda girmelidir?

a) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde

b) Suçluları yakalama yapmak ve adliyeye götürmek için

c) Konut ve işyerinde çalışanların kimlik tespitini yapmak için

d) Konut ve işyerlerinde arama yapmak için

e) Hiçbir şekilde girilmemelidir


66-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Tabii afetlerde iş yeri ve konutlara girmek b) Olay yeri ve çevre emniyetini almak

c) Parmak izi ve fotoğraf almak d) Kimlik sormak

e) Delilleri muhafaza etmek


74-) Özel Güvenlik görevlisi (A) şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur?

a) Bu görevi yapabilir b) Kesinlikle çalıştırılamaz

c) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir

d)Mülki amirin iznine bağlıdır e) Firmanın onayı ile mümkündür


90-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 45 b) 84 c) 90 d) 100 e) 168


94-) İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişinin dokunulmazlığı b) Kişi hürriyeti ve güvenliği

c) Hak arama hürriyeti d) Konut hakkı

e) Özel hayatın gizliliği


YANITLAR 1)c 8)d 26)e 29)c30)b 31)c 36)a 42)a 43)e 44)d 47)a 48)b 51)b 64)a 66)c 74)b 90)a 94)e

Not: Seçilen dersler-sorular ve yanıtlardan doğabilecek ihtilaflarda derslerine girmediğim kişilere karşı hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !